Baptisten Gemeente Lelystad.

Welkom op de informatie pagina van de Baptisten Gemeente Lelystad, die onder deze naam bekend staat sinds haar oprichting in de jaren tachtig van de vorige eeuw en waarbij de naam van deze gemeente ook is vastgelegd in de statuten & richtlijnen, welke het laatst zijn aangepast in 2008.

De Baptistengemeente Lelystad maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Op grond van de Bijbel, het enig betrouwbaar getuigenis aangaande de openbaring van God, belijdt de gemeente dat Jezus Christus de Zoon van God, haar fundament en Hoofd is en dat zij geleid wordt door de Heilige Geest (1 Cor 3:10; Efeze 1:22; Joh. 16:12-15)

Doel van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Als lichaam van Christus te wandelen waardig de roeping waarmede zij geroepen is (Col. 4: 2-6); in samenleving der heiligen elkaar in liefde te dienen en te verdragen en de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes (Efeze 4: 1-6)  &

  1. Getuige te zijn in woord en daad van de Here Jezus Christus;
  2. Hen, die het evangelie van Jezus Christus aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  3. Hen te leren te onderhouden alles wat de Here Jezus Christus heeft bevolen (Math 28:19)

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Fiscaal (RSIN) nummer van de Baptisten Gemeente Lelystad: 809584785.

Contactgegevens van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Adres gemeentecentrum
De Hoeksteen
Schouw 24-96, 8232 CG Lelystad
Telefoon: 0320-281931

Voorganger
Ds. Fritz Kaiser
Horst 28-40
8225 MP Lelystad
Telefoon: 0320-236868
Email: fritz.kaiser@xs4all.nl

Secretariaat
Postbus 544
8200 AM Lelystad
Telefoon: 0320-416426
Email: secretariaat@baptistenlelystad.nl

Het bestuur van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Het bestuur of de raad van de Baptisten Gemeente Lelystad bestaat momenteel uit een 8-tal raadsleden en is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Raadslid – Jeugd & Jongeren werk
Raadslid – Pastoraat & Toerusting
Raadslid – Praktische zaken
Raadslid –  Zending & evangelisatie
Voorganger

De hoofdlijnen van het beleidsplan van de Baptisten gemeente Lelystad:

De Baptisten Gemeente Lelystad stelt zich ten doel om via de daartoe ingerichte taakvelden vorm te geven aan haar opdracht.

Voor 2017 ligt daarbij het accent op het taakveld pastoraat & toerusting, in bijzonder op het consolideren en uitbreiding van de wijk – en fundamenten kringen (voor nieuwkomers), de inloop-ochtend en een basis bijbel cursus in het Farsi (voor de groep Farsi sprekende leden & vrienden/vluchtelingen); Aan pastoraat & toerusting wordt middels de zondagse vieringen (welke 2 maal per maand ook in het Farsi worden vertaald), pastoraal team en wijkkringen vormgegeven. Mede in verband met toenemend leden aantal, is het dienstverband van de voorganger in 2016 uitgebreid.

Het jeugd en jongeren werk krijgt vorm middels de activiteiten van zondagsschool, kinderclub, Beejee, Jeugd catechese en dramagroep.

Voor wat het taakveld evangelisatie en zending betreft blijven activiteiten beperkt tot de nieuwbouw rondom het kerkcentrum en ondersteuning van zendelingen waarbij gemeente betrokken is. Voor 2017 worden een 2-tal echtparen die werkzaam zijn in Cambodja en Niger ondersteund. De door de gemeente uitgezonden zendelinge te Gambia is na terugkeer in Nederland een opleiding gestart via Cornerstone (WEC).

Via Praktische zaken wordt zorg gedragen voor het praktische deel van het gemeentelijke werk, zoals o.a. het kosteren, onderhoud, verwarming, schoonhouden en verzekeren van gebouw en inventaris. Er zal het komende jaar een start worden gemaakt met het vervangen van het meubilair.

Tot slot is de gemeente via PLEK, het IDO & Meeting point betrokken bij interkerkelijk (diaconaal) werk.

Baptistengemeente Lelystad maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Hieronder een aantal links naar beleidsplan en bijlagen van de Unie:

Hier vind U  het beleidsplan van de Unie. Dit beleidsplan bevat twee bijlagen.

Hier de links naar Bijlage 1 en Bijlage 2.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptisten gemeenten in Nederland. Zie

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten:

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten: Artikel 1

  1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2:

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3

Het doel van de Unie is:

  1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
  2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
  3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen-en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

Verslag van de activiteiten van de Baptisten Gemeente Lelystad:

Klik op onderstaande afbeelding voor een aantal recente jaarverslagen van de Baptisten Gemeente Lelystad.

Financiële verantwoording

baten Begroting 2016 Werkelijk 2016 Begroting 2017
Vrijwillige bijdragen en giften € 58.600 € 72.460 € 70.000
Collecten € 11.100 € 11.761 € 11.700
Ontvangen zaalhuur / diversen €   8.300 €   9.158 €   8.400
Gemeente weekend  —
Totaal € 78.000 € 93.379 € 90.100
lasten
Salaris Voorganger; kosten sprekers € 49.600 € 46.200 € 54.900
Diverse activiteiten, kosten bestuur €   8.100 €   9.822 €   9.870
Gemeente weekend
Onderhoud gebouw en verzekeringen €   7.400 € 11.357 € 15.650
Unie contributie €   6.300 €   6.013 €   6.500
Bijdrage IDO en Meeting point €   1.000 €   1.000 €   1.000
Afdracht bijzondere doelen €   2.100 €   1.919 €   2.100
Totaal lasten € 74.500 €  76.311 € 90.020
Resultaat €    3.500 €  17.068 €     80

 

Beknopte toelichting op het financiële overzicht:

De resultatenrekening van de Baptisten gemeente heeft betrekking op het kerkelijk jaar dat in het geval van de Baptisten Gemeente Lelystad loop van 1 Augustus t/m 31 Juli van het daaropvolgende jaar.

Dankbaar zijn we voor de sterke toename in vrijwillige bijdragen en collecten. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal bezoekers van de diensten en toename van het leden & vrienden aantal. Het jaar kon worden afgesloten met een belangrijk overschot.

Dit heeft er mede in geresulteerd dat in het budget voor het nieuwe seizoen (2016-2017) geld apart is gezet voor de aanschaf van nieuw meubilair. (onder: resultaat onderhoud gebouw en verzekeringen).

Door toename van leden & vrienden is er tevens een toename in kosten van o.a. drukwerk, daarnaast is met het oog op Farsi talige bezoekers een vertaal set aangeschaft. (onder: budget onderhoud gebouw en verzekeringen).

Bij de te verwachten bestedingen kan verder nog worden opgemerkt dat naast de vaste uitgaven aan de verschillende verenigingen en clubs, het salaris van de voorganger, conform de Unie richtlijnen, is aangepast in verband met toegenomen anciënniteit en uitbreiding van het dienst verband.

De Unie contributie is aangepast in verband met (verwachte) toename leden aantal.